Vill du bli den goda ledaren?

MANAGEMENTPROGRAM

Ledarskap


Ett gott ledarskap innebär att ha ett särskilt förhållningssätt till omvärlden.

Det innebär att man vill vara en god förebild för de personer man leder; d.v.s. att ha en välintegrerad förmåga att ta ansvar på ett medvetet sätt och tydligt kunna förklara på vilka grunder man fattar ett beslut.

Det innebär att man har en närvarande och lyssnande interaktion med andra, så att man kan skapa de sociala nätverk som får en verksamhet att växa.

Det innebär att leverera när som helst. Ledaren är den som kan göra grovjobbet på andra sidan jorden kl.05 på juldagens morgon. En dålig Chef är för bekväm och långsam. Ledarskap innebär att inte försitta tiden och därmed chanserna.

Individuation


Ordet Individ betyder någon som inte är uppdelad. Ett ledarskapsprogram syftar till individuation — självständighet. Denna process är mödosam eftersom det inte alltid är så tydligt att man är påverkad av familj, grannar, kollegor och allmänna uppfattningar och normer. Att kunna fatta självständiga beslut baserade på sina egna livserfarenheter är grundförutsättningen för ledarskap.

Detta är Serapeions svåraste och mest genomgripande program.

Kapabilitet


Kapabilitet är att ha kännedom om sina egna inre resurser och att kunna använda sig av dessa på ett fullgott sätt. Detta förutsätter givetvis självinsikt. Det innebär att man är medveten om sina förmågor, men också brister så att man kan delegera till rätt person i rätt ögonblick. Vi hjälper dig att utveckla kapabilitet.

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Konflikthantering


Konflikthantering förutsätter förmåga att konfrontera så att vi möter konfliktsituationer och besvärliga människor direkt på ett rättframt sätt. Det innebär att vara enkel, rak och tydlig för att förstå vad konflikten de facto handlar om. Det rör sig ofta om självhävdelse, prestige och en kamp om hackordningen i en hierarki. Konflikter är därför vanligare på arbetsplatser med en statushierarki som exempelvis, vården, kyrkan och politiska organisationer.

Vi svenskar har ofta ett undvikande beteende i form av en vänta-och-se-attityd som förvärrar problemen i arbetslivet. 40% av vår arbetstid är relaterat till interna konflikter och endast 60% till effektivt arbete. Konflikter är sällan konstruktiva om de inte bidrager till att förtydliga de inblandades personliga resurser. Vi hjälper dig med detta.

Problemlösning


En medarbetare med god analytisk förmåga är guld värd. Många av de mest framgångsrika amerikanska företagen anställer bara på begåvningstest. Det innebär att de får medarbetare som kan skapa modeller för hur en förändring kan åstadkommas. En person med IQ över 130 tänker alltid i termer av orsakssammanhang. En IQ över 145 reflekterar i multikausala orsaker som bildar nätverk av händelser.

Det innebär att det blir en intressant och stimulerande arbetsplats där personlig småttighet får stå tillbaka för de kreativa visionerna, men även har måste personkemin stämma. Vi hjälper dig att sätta rätt person på rätt problem.

Krishantering


I nöden prövas inte bara vännen utan också ledaren. När kriser uppstår är det ofta yttre faktorer som påverkar företaget eller organisationen. Naturkatastrofer, sjukdom, fientliga bud, fel i produkterna, marknadens misstro mot varumärket eller felrekryteringar som får svåra konsekvenser.

Det krävs en känslomässig mognad hos en chef eller ledare att kunna hantera sina medarbetares oro, att kanske tvingas välja mellan det som är dåligt och det som är katastrofalt. Här får man absolut inte bida tiden eller ligga lågt. Ledaren måste agera och göra sig synlig, bör inte mörka sig själv sin agenda. Rädslan att förlora jobbet, girighet och prestige visar en omogenhet som absolut inte får förekomma hos en ledare.

Sådana egenskaper förvärrar ofta en kris. Vi hjälper dig att förekomma i stället för att förekommas.

Affärsstrategi


Affärsstrategi är nyckeln till framgång. Det krävs ett psykologiskt tänkande dels att förstå olika aktörers behov och orsakerna till deras ageranden. Det är ett nog så komplicerat pussel att förstå marknaden och hur den kan förändras, men för företaget krävs också olika hänsynstaganden för att skapa bra möjligheter och win-win lösningar. Det handlar inte bara om kunderna utan också om policies till leverantörer, konkurrenter och anställda.

Vi hjälper dig att utveckla den intuition och det helhetstänkande som krävs för att bli framgångsrik.

STRESSHANTERING

Felaktig självuppfattning


Man bör lära sig att identifiera tidiga tecken på bristande stresshantering. Dessa är upplevelser av fysiskt obehag eller känslomässig otillräcklighet. Om stressen griper djupare in i personligheten blir vår självuppfattning påverkad. Den första graden av detta kallar vi för ”leende depression”. En japansk haiku-dikt beskriver detta tillstånd:


Utan att synas i ansiktet
ett ting tynar bort och dör
i denna världs mitt
--det är människans hjärtas blomma.


Vi känner då inte att vi lever, utan lever som om vi lever. Det finns inget i vårt liv som längre ger någon känslomässig resonans. Detta är ofta relaterat till skam och skuldkänslor. En stor del av underliggande stress är således relationsbetingad till partners, chefer och föräldrar. Vi har ofta en diffus uppfattning om andras förväntningar, som vi vill leva upp till. Detta gör att vi känner oss otillräckliga eller t.o.m. mindervärdiga. Vi behöver då en förmåga att konfrontera och hantera affektiv information. Detta innebär att ta till sig egna och andras negativa känslor utan förnekanden.

Genom mental träning under djupavslappning går det att ta fram de inre resurser som krävs för att ta itu med vardagslivets konflikter och förtretligheter så att inte dessa blir till personliga problem.

Posttraumatisk stress


Stress är en överbelastning av svårhanterbara yttre faktorer som försämrar vårt fungerande i vardagen. Om den griper in i underliggande obearbetad ångest leder detta till utbrändhet. Sådana ångesttillstånd kan ha uppkommit under en längre tid och när slutligen påfrestningarna blir för stora kan man tala om en krisreaktion. Det är som det romerska ordspråket:


"Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft utan genom att falla ofta".

Det behövs alltså inte så stora stressfaktorer, men om de är många på en gång och oupphörligen återkommer så leder detta till en psykisk avtrubbning. Den underliggande ångesten kan ha uppkommit genom en traumatisk händelse som inte är medveten. Först bör eventuella trauman resp. mikro-trauman identifieras innan man kan gå vidare för att hantera den dagliga stressen.

Misstro


Dagligdags möter vi människor som det är svårt att samarbeta med. De har tidiga störningar som konsoliderats till en djup misstro mot omgivningen. Dessa människor kan förefalla resistenta mot all typ av behandling eftersom de inte litar på någon. De har alltid varit utsatta för stress och märker inte själva sitt eget negativa förhållningssätt. Denna attityd gör ofta andra människor i omgivningen stressade utan att de vet varför. En chef med stark misstro inverkar menligt på hela verksamheten. I sådana fall får man arbeta med en hel grupp för att få den att kommunicera och fungera tillitsfullt.

unsplash